Styrelsen

Vid senaste årsmötet beslutades om den nya styrelsens sammansättning.
Protokoll från mötet finner du bland våra dokument.


Valberedningen

Elena Krogh (Sammankallande)
Hörselpedagog, Region Sörmland
elena.krogh@regionsormland.se

Åsa Thorup
Hörselpedagog, Lund
asa.thorup@lund.se

Monica Johnsson
monica.johnsson@outlook.com


Representant i SAS

Johanna Kylin
Hörselpedagog Uppsala
johanna.kylin@uppsala.se


Representant i NAS

Helen Bergstadius
Rådgivare spsm
helen.bergstadius@spsm.se


Representant i Wibelfonden

Anna Persson
Med. dr i logopedi, specialpedagog Stockholm
anna.persson.3@ki.se