Konferenser

Spaf:s genomförda konferenser

Utbildning

 • Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90 hp

  Stockholms Universitet
  Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning. Utbildningens inriktning är en yrkeskompetens som bl a innefattar:

  • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk – och begreppsutveckling;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
  • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
  • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.

  Utbildningssida

 • Speciallärarprogram: Specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90 hp,

  Örebro Universitet
  Inställt ht 2016 och information om ht 2017 saknas.

Litteratur / Studier

Föreläsningar/Forskning

Artiklar och avhandlingar