Pedagogisk utmärkelse

Kriterier för SPAF:s pedagogiska utmärkelse

  • Det ska vara en enskild person som är eller har varit verksam inom hörselområdet i Sverige.
  • Personen behöver ej vara medlem i Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF).
  • Personen ska ha gjort betydande insatser inom det hörselpedagogiska verksamhetsfältet.
  • Personen skall gärna var i yrkesverksam ålder men det är inte ett absolut kriterium. Även en person som har slutat sin aktiva bana kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
  • Utmärkelsen utdelas endast en gång till en och samma person.
  • Utmärkelsen kan ej ges till styrelsemedlem.

Information och hur du nominerar

Många yrkesföreningar och liknande sällskap har under en längre tid delat ut utmärkelser för att uppmärksamma särskilda insatser inom respektive område. I samband med att SPAF 2012 firade 10 år som förening bestämde styrelsen att instifta ett pedagogpris – SPAF:s pedagogiska utmärkelse. Utmärkelsen delas i första hand ut vid SPAF:s årliga rikskonferens som oftast ligger under våren. Nomineringarna bör därför vara styrelsen tillhanda från och med årsskiftet till och med den 1 mars årligen. OBSERVERA! Årets nomineringstid är förlängd till den 15 mars.  

Nomineringsblankett till SPAF:s Pedagogiska Utmärkelse hittar du här:

Tidigare pristagare

2017 – Ann-Charlotte Gyllenrahm

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2016, Ann-Charlotte Gyllenrahm, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat, Barnplantorna.

Pristagaren är sedan många år både ordförande för intresseorganisationen Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochlea implantat och Barn med Hörapparat och redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Barnplantabladet. Pristagaren är också förälder till ett av de första barn i Sverige som på 90-talet fick ett Cochlea Implantat (CI). Kunskapen om bemötande av föräldrar och lärare när barnet fått ett implantat varpå den tiden mycket liten. De kurser och konferenser som anordnades i Barnplantornas regi blev därför mycket viktiga för såväl skolpersonals pedagogiska arbete som för föräldrar.

Pristagaren är kunnig och inspirerande på områden vad gäller teknik, pedagogik och psykologi och har under drygt 20 års tid ordnat med föreläsare från hela världen till Barnplantornas sommarkurser för barn och föräldrar samt kurser och konferenser för professionella för att oförtrutet sprida kunskap om bemötande av barn som fått ett CI inopererat.

Pristagaren reser själv till konferenser i olika delar av världen och dokumenterar sina intryck i form av artiklar i tidningen Barnplantabladet och Barnplantornas Nyhetsbrev som medlemmar sedan kan ta del av.

Signum för 2016 års pristagare är att vara visionär, inte väja för kontroversiella spörsmål, utan driva utveckling och förändringsarbete genom att ihärdigt sprida ny forskning och beprövad erfarenhet kring pedagogiska, tekniska och medicinska aspekter av CI. Det är en stor glädje att utdela 2017 års pedagogiska utmärkelse, instiftat av SPAF, till Ann-Charlotte Gyllenrahm.

C80BC812-44C5-48E1-90E1-3B08744D1B0F

2016 – Gunilla Eriksson- Gårdstedt

Motivering till mottagare av Pedagogpriset 2016, Gunilla Eriksson- Gårdstedt, utbildningsansvarig vid Rosenlunds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Pristagaren började redan 1972 med specialundervisning och har fram till dags datum arbetat med en många varierande uppdrag inom det hörselpedagogiska området. Några exempel är hörselpedagog, hörselvårdskonsulent inom grund-och gymnasieskola, chefspedagog, enhetschef och utbildningsansvarig. Pristagaren är utbildad, hörselpedagog, talpedagog och dövlärare.

En central del under arbetslivet har bl. a. varit att bygga en helt ny hörselhabiliteringsverksamhet- den största i Sverige, där pristagaren samverkat med olika yrkeskategorier. Andra strängar på denna pristagares lyra är utveckling av stöd till barn och unga i förskola och skola, hörselmätning för audiologisk forskning, audiologisk verksamhet för de allra yngsta, tal- och språk utveckling, AVT utbildning i hela landet, bidra och förmedla kunskap genom det stora internationella nätverk som pristagaren byggt upp under åren.

Signum för 2016 års pristagare är att vara visionär, driva utveckling och förändringsarbete, samarbeta med aktörer på olika nivåer, skapa nätverk för att ta till vara kunskaper och erfarenheter. Det är en stor glädje att utdela 2016 års pedagogiska utmärkelse, instiftat av SPAF, till Gunilla Eriksson Gårdstedt.

Gunilla_2016

2015 – Håkan Bergkvist

Motivering till mottagare av Pedagogpriset 2015, Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö, SPSM

Pristagaren har på många sätt bidragit till utveckling inom det hörselpedagogiska området.

Genom stor kompetens inom sitt yrkesområde (det tekniska området) har personen på olika sätt påverkat utvecklingen inom det pedagogiska området. Pristagaren har tillfört ett perspektiv som vidgat och berikat det pedagogiska kunskapsområdet.

Många är de konferenser, kursers, böcker och rapporter där pristagaren har delat med sig av sitt kunnande. Alltid med engagemang för elever med hörselnedsättning och deras bästa i fokus. Den allra senaste har vi på SPAF:s konferens fått ta del av. Ni har nog nu kunnat räkna ut vem pristagaren är. Det är en stor glädje att tilldela SPAF:s pedagogiska utmärkelse till Håkan Bergkvist

Pristagare-2015webb
Foto: Lotta Anderson

2014: Inger Tillberg

Inger Tillberg har ägnat nästan hela sitt yrkesliv till det pedagogiska hörselområdet. Som hörselkonsulent har hon fortsatt utveckla den pedagogiska hörselvården för personer som är i behov av utvidgad rehabilitering inom Stockholms Läns Landsting vid Karolinska Universitetssjukhuset. Inger har delat med sig av sina erfarenheter till kollegor och varit en förebild för väldigt många pedagoger. Hon har bidragit med en mängd rapporter och projekt samt med stort engagemang varit drivande i SAS, både som kassör och ordförande. Inger var även den som tog initiativ till att starta seniorsektionen inom SPAF.

Pristagare-2014webb
Fotograf: Ove Tillberg

2013: Carin Roos

Carin startade sin pedagogiska karriär i början av 1980-talet och har sedan dess varit drivande i många frågor som rör döva barns utveckling och lärande på de arbetsplatser hon verkat. Hon är själv i ständig utbildning och har bidragit till ny kunskap genom såväl sin doktorsavhandling som vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, böcker och rapporter. Carin har föreläst på otaliga konferenser både nationellt och internationellt. Med sin entusiasm, starka personlighet och genuina intresse för och kunskap om barn, språk och (special)pedagogik har hon lämnat stora avtryck inom hörsel- och dövområdet. Sedan utmärkelsen tilldelades Carin har hon även blivit docent vid Universitetet i Karlstad.

Pristagare-2013webb
Fotograf: Agneta Andersson

2012: Ulla Rikardson

Ulla har arbetat i nästan fyra decennier, framförallt med barn och ungdomar men även med vuxna i de södra delarna av Sverige. Med en Masterutbildning i ryggen har hon föreläst på olika utbildningar och varit verksam inom flera projekt som till exempel ”Här krävs något extra – skolgång för hörande barn till döva föräldrar” och ”Anpassning i praktiken för elever med hörselnedsättning – en utvärdering av hinder och möjligheter”. Ulla har genom sitt engagemang och sin personlighet satt avtryck och spridit kunskap inom hörselområdet och det är en stor glädje att tilldela Ulla SPAF:s första Pedagogiska Utmärkelse.

Pristagare-2012webb
Fotograf: Mattias Löfgren