Fonder

 • Tysta skolan

  Stiftelsen Tysta skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning och till habiliterande och
  rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har en hörselnedsättning samt för
  personal verksam inom områdedet. Anslag från stiftelsen får i allmänhet inte användas för att täcka
  lönekostnader. Ansökningar om bidrag får endast avse studier, resor eller andra aktiviteter som
  genomförs efter den 1 juni ansökningsåret (undantag: skol/studieresor för avgångsklasser).

  Reserapport skall insändas i ett exemplar. Styrelsen beslutar om fördelning av tillgängliga medel i
  början av juni samma år.

 • Wibelfonden

  Stiftelsens ändamål skall vara att utdela stipendier till logopeder samt hörsel- och/eller
  talpedagoger i Sverige för att genom olika insatser möjliggöra för dem att utveckla tal- och
  röstträning för vuxna hörselskadade och döva. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller
  teckenspråk prioriteras. Wibelfondens styrelse har nu efter många år lyckats genomföra en
  permutation av reglerna så att nu även logopeder, hörselpedagoger, specialpedagoger och
  audionomer med pedagogisk inriktning kan söka fondmedel oavsett om de arbetar med vuxna eller
  barn. Fortsatt är det så att det i första hand skall tillfalla med inriktning mot vuxna men även barn
  och ungdom kan komma i fråga.

  Ansök om bidrag
  (Vi välkomnar din ansökan senast sista april och sista oktober varje år.)

 • Jerringfonden

  Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom
  vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov.
  Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller
  social utsatthet.Fonden ger anslag till aktivitetsbidrag, forskningsanslag och forskningsstipendier,
  fortbildningsstipendier och lärresor för ex. arbetslag och pedgogisk arbete. Obs! Ansökningstiden
  varierar för de olika anslagen.