Stipendium, 5000 kr

Kriterier för stipendium

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens (SPAF) har inrättat ett stipendium. Stipendiet, om max 5000 kr, kan sökas av verksam medlem i syfte att delta i nationell/internationell konferens, kurs eller studiebesök inom hörselområdet för egen fortbildning och utveckling av verksamhet. Beloppet kan fördelas mellan flera sökanden. Summan kan dock variera från år till år beroende på föreningens ekonomi. Som motprestation till erhållet stipendium ska stipendiat skriva ett referat som publiceras på SPAF´s hemsida och i medlemstidningen Audionomen alternativt ge en presentation på Rikskonferensen i föreningens regi.

Ansökan kan lämnas in under hela året, dock senast 1/12. Därefter fattas beslut om tilldelning av stipendium. Beslut om stipendier fattas innan kalenderårets slut.

Ansökan

Ansökningsblankett till SPAF:s stipendium e-postas till: eva-lena.danielsson@grundskola.goteborg.se och du hittar den här:

Pedagogisk utmärkelse

Kriterier för SPAF:s pedagogiska utmärkelse

  • Det ska vara en enskild person som är eller har varit verksam inom hörselområdet i Sverige.
  • Personen behöver ej vara medlem i Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen (SPAF).
  • Personen ska ha gjort betydande insatser inom det hörselpedagogiska verksamhetsfältet.
  • Personen skall gärna var i yrkesverksam ålder men det är inte ett absolut kriterium. Även en person som har slutat sin aktiva bana kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
  • Utmärkelsen utdelas endast en gång till en och samma person.
  • Utmärkelsen kan ej ges till styrelsemedlem.

Information och hur du nominerar

Många yrkesföreningar och liknande sällskap har under en längre tid delat ut utmärkelser för att uppmärksamma särskilda insatser inom respektive område. I samband med att SPAF 2012 firade 10 år som förening bestämde styrelsen att instifta ett pedagogpris – SPAF:s pedagogiska utmärkelse. Utmärkelsen delas i första hand ut vid SPAF:s årliga rikskonferens som oftast ligger under våren. Nomineringarna bör därför vara styrelsen tillhanda från och med årsskiftet till och med den 1 mars årligen.

Nomineringsblankett till SPAF:s Pedagogiska Utmärkelse hittar du här:

Tidigare pristagare

2024 – Monica Björklund

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2024, Monica Björklund

Monica har vigt hela sitt yrkesliv till hörselvården. Hon har varit med och byggt upp gruppverksamheten för vuxna med hörselnedsättning och sett den blomstra fram till idag. Hon är en person som under hela sin livsgärning stått upp för hörselpedagogiken. Hon har gett den en form och ett innehåll, så att den kan tillföra sitt perspektiv till Hörselvårdens helhet.

Monica har träffat sina patienter med stort engagemang och medkänsla, vilket har lett till det förtroende som krävts för att kunna ge det optimala stödet. Patienter och arbetskollegor pratar mycket gott om Monica och den hjälp hon ger/har gett.

Hon har under sitt arbetsliv utvecklat sig vidare med studier inom Audiologi, samtalsutbildning via S:t Lukas, ACT och kortare utbildningar som ICF och KASAM. Hennes styrka är att hon haft och behållit ett tydligt hörsepedagogperspektiv som hon tillfört den samlade hörselvården. Hon har hållit perspektivet levande i en föränderlig tid där också psykosociala perspektiv integrerats.

Förutom arbetet med rehabilitering för vuxna med hörselnedsättning har hon också träffat barn och ungdomar, patienter med tinnitus, avslappningsgrupper och arbetat med alternativ telefoni. Hennes stora uppdrag har varit jobba för en bra kommunikation genom att hålla i TSS grupper och grupper i Aktiv kommunikation.

Som arbetskamrat har Monica alltid varit mån om att dela med sig av sina erfarenheter. Hon är en god vän som ser till alla personers bästa. Hon har abretat fram ett bra samarbete med andra hörselteam i landet. Främst byggt upp ett bra samarbete med CI opererande mottagningar som har berört hennes patienter.

Hon är på denna grund en stor resurs i Hörselvården./ Kollegor från Pedagogiska hörselvården i Dalarna

Det är en stor glädje att få tilldela Monica SPAF:s 2024 års pedagogiska pris!

– – – – –


2023 – Johanna Kylin

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2023, Johanna Kylin

Johanna har under många, många år varit viktig för barn, unga och kollegor i sin roll som kommunal hörselpedagog i Uppsala kommun. Hon har varit en förebild för många. I sitt jobb som hörselpedagog driver Johanna, med starkt engagemang och stor kunskap, det hörselpedagogiska arbetssättet till ständigt nya höjder. Johanna deltar och bidrar i olika forum, till exempel SPAF och SAS, för att ge Sveriges barn och unga som har en hörselnedsättning en bra tillvaro under skoltiden och senare i livet. Johanna är generös med sina kloka tankar om hur man kan utveckla sitt hörselpedagogskap. Johanna är en viktig kollega, inspirations- och kunskapskälla. Johanna tilldelas priset för såväl hennes mångåriga arbete som hörselpedagog och också för det enorma arbete som hon gjort tillsammans med sin kollega Jakob Hansson, med filmen ”Tyst i klassen”, ett projekt inom Pedagog Uppsala. Dessutom har Johanna nu klivit fram för att ta hand om, och vidareutveckla, paret Borgs HUSK-material till att bli en av många viktiga delar i hur personer kan växa som människor genom att de förstår sig själva, och genom detta blir tydliga med vad de behöver för att samspel och interaktion med omgivningen ska fungera på bästa sätt

– – – – –


2022 – Johan Lindmark

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2022, Johan Lindmark

Johan driver ett hörselnätverk som började i Stockholm, men som nu har utökats till olika delar av Sverige. Detta är ett forum där hörselpedagoger och andra berörda yrkesgrupper inom hörsel, både på kommun och regionnivå har en chans att nätverka och ta del av aktuell forskning genom föreläsningar, gruppdiskussioner och tips från medlemmarna. Ett fantastiskt forum för oss hörselpedagoger att få nätverka med andra yrkesverksamma och kunna utveckla vårt arbete. Johan driver detta nätverk med stort engagemang, hjärta och själ.

– – – – –
Se Johans PP-presentation »


2020 – Kerstin Björklund och Asta Daleen

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2020, Kerstin Björklund och Asta Daleen

Motivering Kerstin Björklund
Kerstin har med sitt lugna, trygga sätt mött patienter i hela Skåne under många år. Hon är och har varit en viktig pusselbit i ett ständigt utvecklande arbete med patienten och dess behov i fokus. Hennes breda kompetens och nyfikenhet som grund i det vardagliga arbetet med våra patienter, likväl i det utvecklande arbetet smittar av sig och inspirerar oss kollegor som har förmånen att arbeta med henne. En grupp som ligger henne särskilt varmt om hjärtat är gruppen gravt hörselskadade och Kerstin har sedan start varit engagerad i och varit en del av CI teamet i Lund. Kerstin har varit med och byggt upp bemötande och insatser som idag finns för våra CI patienter i Skåne. Kerstin har genom åren varit engagerad i många olika projekt och utvecklingsarbeten, regionalt och nationellt. Hon är idag mycket engagerad i arbetet med Gravt hörselskaderegistret samt i samarbete med andra hörselpedagoger, med CI inriktning, i olika delar av Sverige. Ord som passar in på Kerstin är, omtänksam, lugn, kompetent, pålitlig och ambitiös.

 

Motivering Asta Daleen
Asta är min tidigare chef och kollega på Pedagogiska hörselvården i Kalmar. Asta var och är fortfarande drivande för personer i alla åldrar som har en hörselnedsättning. Asta arbetade som hörselvårdskonsulent och byggde upp Pedagogiska hörselvården i Kalmar till en gedigen verksamhet, alltid med patienten i fokus. Asta kom att betyda mycket för många av sina patienter, vuxna patienter men också barn och deras föräldrar. Under sin tid verkade hon för att det startade en specialförskola för döva och hörselskadade barn i Kalmar, samt en hörselgrupp för elever med hörselnedsättning en dag i veckan, hörselgruppen drivs fortfarande av Kalmar kommun. Hon ordnade lägerverksamhet för barn med hörselnedsättning, kompetensutveckling inom hörsel för lärare, teckenspråksutbildning för lärare, tillsammans med högskolan i Kalmar startade hon vid två tillfällen högskoleutbildning inom audiologi och hörselvetenskap. Asta hängde alltid med i vad som hände både medicinsk och pedagogiskt för målgruppen vilket medförde en positiv utveckling av verksamheten hela tiden, även om hon inte alltid gillade och höll med om de förändringar som behövde genomföras, så förhöll hon sig till dem och gjorde det bästa av dem. Asta var med och startade SPAF, när de olika yrkesföreningarna slogs ihop i början på 2000-talet.


2019 – Carin Crusensvärd och Christian Örn

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2019, Carin Crusensvärd och Christian Örn

Motivering Carin Crusensvärd
Har i det tysta arbetat på bästa sätt gentemot hundra barn/elever med hörselnedsättning för att de på bästa sätt ska utveckla sitt språk och lära sig att läsa. Det är inte många som har haft den unika förmåga att lära barn med hörselnedsättning att läsa och ta till sig det skrivna språket. Pristagaren har en enorm kompetens att lotsa och leda barn och föräldrar in i kommunikationens och läsandets konst. Det är en stor glädje att få tilldela Carin Crusensvärd 2019 års pedagogiska pris!

Motivering Christian Örn
Motivering: har med sitt engagemang, sin humor, glädje och förståelse inspirerat och motiverat barn och ungdomar med hörselnedsättningar i den verksamhet hen arbetar i. Pristagaren har med sitt humanistiska och öppna synsätt samt med intresse för olika kulturer lyckats bygga broar och skapat kommunikation mellan människor från olika länder. I sina olika roller har pristagaren stort förtroende hos elever, föräldrar och kollegor samt skapat samverkan mellan en mängd aktörer på olika nivåer och bidragit till inkludering mellan hörande elever och elever med hörselnedsättning. På många sätt har hen arbetat för att stärka elvernas självkänsla och självförtroende och förgyllt elevernas vardag genom läranderesor till bla. Tjeckien, Tyskland, Italien, Indien och USA. Hans ödmjuka sätt visar sig också i mötet med så väl indiska gatubarn som Drottning Silvia. Det är en stor glädje att få tilldela Christian Örn 2019 års pedagogiska pris!

bertil_mannesson_spafs_pedagogiska_utmarkelse

2018 – Bertil Mannesson

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2018, Bertil Mannesson

Pristagaren har med sitt positiva bemötandande, sina gedigna kunskaper och erfarenheter om hörselskadade, döva och dövblinda betytt mycket för både patienter och deras närstående men även kollegor i hela landet. Pristagarens generositet och positiva energi har smittat av sig till alla i omgivningen var än mötena sker.

Under hela sitt yrkesliv har personen varit engagerad i alla de frågor som rör hörselskadade och döva i sin roll som teckenspråkslärare, speciallärare, teckenspråkstolk, folkhögskolelärare, hörselpedagog och numera sedan många år som chef inom pedagogisk hörselverksamhet.

Arbetet innefattar som ni förstår både bredd och mångfald där förmågan att lyfta den lilla människan, såväl barn som vuxna har varit är och unik.

Många både i och utanför hörselvården har också fått uppleva uppskattande föreläsningar om kroppsspråkets betydelse.

Pristagaren har i ett tidigt skede och med stort engagemang (sedan 2003) varit delaktig i uppbyggnad av dövblindteam i Norrbotten, där huvudmålet är att hjälpa döva och dövblinda att på ett så tillfredställande sätt som möjligt självständigt klara av sin vardag. Hen är också kontaktperson i NKCDB där han representerar landsbygd och Norrbottens län.

Det är en stor glädje att få tilldela Svenska pedagogiska audiologiska föreningen 2018 års pedagogpris till Bertil Mannesson!

bertil_mannesson_spafs_pedagogiska_utmarkelse

2017 – Ann-Charlotte Gyllenrahm

Motivering till mottagaren av SPAF´s pedagogiska utmärkelse 2017, Ann-Charlotte Gyllenrahm, Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat, Barnplantorna.

Pristagaren är sedan många år både ordförande för intresseorganisationen Barnplantorna, Riksförbundet för Barn med Cochlea implantat och Barn med Hörapparat och redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Barnplantabladet. Pristagaren är också förälder till ett av de första barn i Sverige som på 90-talet fick ett Cochlea Implantat (CI). Kunskapen om bemötande av föräldrar och lärare när barnet fått ett implantat varpå den tiden mycket liten. De kurser och konferenser som anordnades i Barnplantornas regi blev därför mycket viktiga för såväl skolpersonals pedagogiska arbete som för föräldrar.

Pristagaren är kunnig och inspirerande på områden vad gäller teknik, pedagogik och psykologi och har under drygt 20 års tid ordnat med föreläsare från hela världen till Barnplantornas sommarkurser för barn och föräldrar samt kurser och konferenser för professionella för att oförtrutet sprida kunskap om bemötande av barn som fått ett CI inopererat.

Pristagaren reser själv till konferenser i olika delar av världen och dokumenterar sina intryck i form av artiklar i tidningen Barnplantabladet och Barnplantornas Nyhetsbrev som medlemmar sedan kan ta del av.

Signum för 2016 års pristagare är att vara visionär, inte väja för kontroversiella spörsmål, utan driva utveckling och förändringsarbete genom att ihärdigt sprida ny forskning och beprövad erfarenhet kring pedagogiska, tekniska och medicinska aspekter av CI. Det är en stor glädje att utdela 2017 års pedagogiska utmärkelse, instiftat av SPAF, till Ann-Charlotte Gyllenrahm.

C80BC812-44C5-48E1-90E1-3B08744D1B0F

2016 – Gunilla Eriksson- Gårdstedt

Motivering till mottagare av Pedagogpriset 2016, Gunilla Eriksson- Gårdstedt, utbildningsansvarig vid Rosenlunds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Pristagaren började redan 1972 med specialundervisning och har fram till dags datum arbetat med en många varierande uppdrag inom det hörselpedagogiska området. Några exempel är hörselpedagog, hörselvårdskonsulent inom grund-och gymnasieskola, chefspedagog, enhetschef och utbildningsansvarig. Pristagaren är utbildad, hörselpedagog, talpedagog och dövlärare.

En central del under arbetslivet har bl. a. varit att bygga en helt ny hörselhabiliteringsverksamhet- den största i Sverige, där pristagaren samverkat med olika yrkeskategorier. Andra strängar på denna pristagares lyra är utveckling av stöd till barn och unga i förskola och skola, hörselmätning för audiologisk forskning, audiologisk verksamhet för de allra yngsta, tal- och språk utveckling, AVT utbildning i hela landet, bidra och förmedla kunskap genom det stora internationella nätverk som pristagaren byggt upp under åren.

Signum för 2016 års pristagare är att vara visionär, driva utveckling och förändringsarbete, samarbeta med aktörer på olika nivåer, skapa nätverk för att ta till vara kunskaper och erfarenheter. Det är en stor glädje att utdela 2016 års pedagogiska utmärkelse, instiftat av SPAF, till Gunilla Eriksson Gårdstedt.

Gunilla_2016

2015 – Håkan Bergkvist

Motivering till mottagare av Pedagogpriset 2015, Håkan Bergkvist, samordnare för auditiv miljö, SPSM

Pristagaren har på många sätt bidragit till utveckling inom det hörselpedagogiska området.

Genom stor kompetens inom sitt yrkesområde (det tekniska området) har personen på olika sätt påverkat utvecklingen inom det pedagogiska området. Pristagaren har tillfört ett perspektiv som vidgat och berikat det pedagogiska kunskapsområdet.

Många är de konferenser, kursers, böcker och rapporter där pristagaren har delat med sig av sitt kunnande. Alltid med engagemang för elever med hörselnedsättning och deras bästa i fokus. Den allra senaste har vi på SPAF:s konferens fått ta del av. Ni har nog nu kunnat räkna ut vem pristagaren är. Det är en stor glädje att tilldela SPAF:s pedagogiska utmärkelse till Håkan Bergkvist

Pristagare-2015webb
Foto: Lotta Anderson

2014: Inger Tillberg

Inger Tillberg har ägnat nästan hela sitt yrkesliv till det pedagogiska hörselområdet. Som hörselkonsulent har hon fortsatt utveckla den pedagogiska hörselvården för personer som är i behov av utvidgad rehabilitering inom Stockholms Läns Landsting vid Karolinska Universitetssjukhuset. Inger har delat med sig av sina erfarenheter till kollegor och varit en förebild för väldigt många pedagoger. Hon har bidragit med en mängd rapporter och projekt samt med stort engagemang varit drivande i SAS, både som kassör och ordförande. Inger var även den som tog initiativ till att starta seniorsektionen inom SPAF.

Pristagare-2014webb
Fotograf: Ove Tillberg

2013: Carin Roos

Carin startade sin pedagogiska karriär i början av 1980-talet och har sedan dess varit drivande i många frågor som rör döva barns utveckling och lärande på de arbetsplatser hon verkat. Hon är själv i ständig utbildning och har bidragit till ny kunskap genom såväl sin doktorsavhandling som vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, böcker och rapporter. Carin har föreläst på otaliga konferenser både nationellt och internationellt. Med sin entusiasm, starka personlighet och genuina intresse för och kunskap om barn, språk och (special)pedagogik har hon lämnat stora avtryck inom hörsel- och dövområdet. Sedan utmärkelsen tilldelades Carin har hon även blivit docent vid Universitetet i Karlstad.

Pristagare-2013webb
Fotograf: Agneta Andersson

2012: Ulla Rikardson

Ulla har arbetat i nästan fyra decennier, framförallt med barn och ungdomar men även med vuxna i de södra delarna av Sverige. Med en Masterutbildning i ryggen har hon föreläst på olika utbildningar och varit verksam inom flera projekt som till exempel ”Här krävs något extra – skolgång för hörande barn till döva föräldrar” och ”Anpassning i praktiken för elever med hörselnedsättning – en utvärdering av hinder och möjligheter”. Ulla har genom sitt engagemang och sin personlighet satt avtryck och spridit kunskap inom hörselområdet och det är en stor glädje att tilldela Ulla SPAF:s första Pedagogiska Utmärkelse.

Pristagare-2012webb
Fotograf: Mattias Löfgren