Föreningen

SPAF välkomnar alla som har intresse för pedagogiska frågor inom hörsel/dövområdet Medlem kan den bli som är eller har varit verksam inom pedagogisk audiologi, i statlig, regional-, kommunal eller annan regi och som stödjer föreningens syften.

Föreningen bildades 2 februari 2002 då Hörselvårdskonsulenternas förening och Hörselpedagogiska föreningen upphörde. Så småningom upphörde även Yrkesföreningen Specialpedagoger för Döva och Hörselskadade Barn.

Föreningen har som syfte:

 • att utveckla och stärka den pedagogiska audiologin
 • att medverka till adekvat utbildning och fortbildning
 • att hålla varandra informerade om aktuella frågor
 • att vara en mötesplats på nätet
 • att samarbeta med olika yrkesgrupper inom hörsel- och dövområdet
 • att samverka med hörselskadades och dövas intresseorganisationer

Föreningens styrelse skall spegla medlemmarnas verksamhetsområden och bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Organisationsnummer: 802411-8351

Stadgar

§ 1. Föreningens namn är Svenska pedagogiska audiologiska föreningen.

§ 2. Föreningen har som syfte:

 • att utveckla och stärka den pedagogiska audiologin
 • att medverka till adekvat utbildning och fortbildning
 • att hålla varandra informerade om aktuella frågor
 • att vara en mötesplats på nätet
 • att samarbeta med olika yrkesgrupper inom hörsel- och dövområdet
 • att samverka med hörselskadades och dövas intresseorganisationer

§ 3. Medlem kan den bli som är eller har varit verksam inom pedagogisk audiologi, i statlig, region-, kommunal eller annan regi och som stödjer föreningens syften. Om medlem bryter mot eller motarbetar föreningens syfte har styrelsen rätt att utesluta denne. Utesluten medlem äger rätt att få sitt medlemskap prövat vid årsmötet.

§ 4. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Verksamhetsår motsvarar kalenderår. Årsmötet hålls varje år före april månads utgång. Styrelsen kallar medlemmarna minst fyra (4) veckor innan årsmötet. Om årsmötet skall behandla stadgeändring, skall detta meddelas i kallelsen.

Dagordning vid ordinarie årsmöte:

 • val av ordförande och sekreterare för mötet
 • val av protokolljusterare
 • verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • beslut om motioner. Motioner skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst två (2) veckor innan årsmötet
 • beslut om medlemsavgift
 • val av ordförande för kommande verksamhetsår. Årsmötet väljer ordförande för ett år
 • val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. Fyra (4) ordinarie ledamöter väljes på två år. Nyval av två (2) ledamöter vid varje årsmöte. Av två (2) suppleanter väljes en på två år och en på ett år.
 • val av två (2) ordinarie revisorer och en (1) revisorsuppleant för ett år
 • val av valberedning, mins tre (3) ledamöter, varav en är sammankallande.

Extra årsmöte inkallas om minst tre (3) styrelseledamöter eller en tredjedel av medlemmarna så begär. Endast anmälda frågor kan behandlas på ett extra årsmöte.

§ 5. Föreningens styrelse skall spegla medlemmarnas verksamhetsområden och bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Syrelsen konstituerar sig själv och fattar beslut om vem/vilka som tecknar föreningens firma. Styrelsens arbete skall spegla stadgar och fattade beslut. Kassören skall överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna senast tre (3) veckor före årsmötet.

§ 6. Beslut om stadgeändring kan ske endast på ordinarie årsmöte.

§ 7. Besluten fattas av enkel majoritet. Beslut om stadgeändringar och föreningens upplösning kan ske endast om två tredjedelar av de närvarande medlemmarna röstat härför.

§ 8. Beslut om föreningens upphörande kan endast ske om två på varandra följande årsmöten har röstat härför, varav minst ett är ordinarie årsmöte. Samtidigt fastställs hur man skall förfara med föreningens befintliga tillgångar.