20-årsjubileum

Spaf fyller 20 år och vi blickar, med ett leende, tillbaka på åren som gått.

– – – – – – –

Föreningarna Hörselpedagogiska föreningen (HPF) och Hörselvårdskonsulenternas förening slogs ihop och bildade den nya föreningen SPAF den 2 februari 2002.

Genom bildandet av den nya myndigheten, Specialpedagogiska Institutet, 1 juli 2001 upphörde landstingens skyldighet/ansvar för det pedagogiska stödet till förskola och skola. Som en följd blev det naturligt att lägga ner Hörselvårdskonsulenternas förening.

Många av medlemmarna var även medlemmar i Hörselpedagogiska föreningen. Arbetet med sammanslagningen förbereddes under hösten av de båda föreningarnas styrelser. Det första årsmötet ägde rum på Hörselrehabiliteringen Danderyds sjukhus lördagen den 2 februari 2002.

I Audionytt 2002 (no3) står att läsa om sammanslagningen.

”Föreningens syfte var att utveckla och stärka den pedagogiska audiologin, medverka till adekvat utbildning och fortbildning, hålla varandra informerade om aktuella frågor, vara en mötesplats på nätet, samarbeta med olika yrkesgrupper inom hörsel- och dövområdet och samverka med hörselskadades och dövas intresseorganisationer. Medlem kan den bli som är eller har varit verksam inom det audiologiska området. I styrelsen ingår Birgitta Andersson, hörselvårdschef i Västernorrland, Lennart Andersson, hörselpedagog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Eva Andåker, konsulent Specialpedagogiska Institutet, Örebro, Asta Daleen, hörselvårdskonsulent, Kalmar, Anita Frändh, hörselvårdskonsulent, Huddinge Universitetssjukhus, Ulla Rikardson, hörselpedagog inom skolan, Lund och Inger Tillberg, hörselvårdskonsulent Karolinska Universitetssjukhuset.”

Det fanns inga pengar i den nya föreningen, men våra arbetsgivare var positiva och vi fick delta i mötena på arbetstid. På den tiden hade vi endast fysiska möten och eftersom vi var spridda i landet så innebar det även resekostnader. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Tysta Skolan kunde SPAF:s första konferens genomföras i Uppsala våren 2003. Som jag minns det var det med ett stort engagemang vi tog oss an styrelsearbetet.

Inger Tillberg, f.d. styrelseledamot och kassör i SPAF

– – – – – – –

Verksamhetsberättelse 2002 | Årsmötesprotokoll 2002